Plant a Phobl Ifanc

I gael cyngor ar Blant a Phobl Ifanc, gweler y wybodaeth isod.

 

Cyngor Lleol

 • Gweithredu ar gyfer plant

  Gweithredu ar gyfer Plant – darparu cefnogaeth ymarferol ac emosiynol i blant a phobl ifanc, gan sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed.

  Ffôn: 0300 123 2112 (ar agor 09:00-17:00, o ddydd Llun i ddydd Gwener)

  Diweddariad COVID: cyngor ac adnoddau defnyddiol

 • Mae’r ddau riant yn bwysig

  Both Parents Matter – Elusen sy’n darparu gwybodaeth a chyngor i rieni a neiniau a theidiau sy’n cael eu hatal rhag cael perthynas gyda’r plant maen nhw’n gofalu amdanyn nhw.

  Ffôn: Llinell Gymorth – 08456 004446 10 am-7pm yn ystod yr wythnos. Codir galwadau i rif 0845 ar 50c y funud gan BT.

  Diweddariad COVID: Rydym yn dal i dderbyn atgyfeiriadau – naill ai’n hunangyfeirio neu trwy ffurflen Atgyfeirio Gweithwyr Proffesiynol. Mae mwy o fanylion am ein gwasanaethau – gan gynnwys diweddariadau – i’w gweld ar ein gwefan.

 • CAMHS (Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed)

  Rydym hefyd yn gwella ein gwasanaeth Pwynt Cyswllt Sengl Ffôn ar gyfer teuluoedd, atgyfeirwyr ac asiantaethau partner, gan ddarparu cyngor ffôn, cefnogaeth a brysbennu atgyfeirio, 9am – 9:30 pm saith diwrnod yr wythnos.
  Ffôn: 01639 862220
  Cysylltwch â 01639 862744 o ddydd Llun i ddydd Gwener 9am i 5pm a thrwy Switsfwrdd Ysbyty Morriston y tu allan i’r oriau hyn (01792 702222).

  Diweddariad COVID: mae’r mwyafrif o apwyntiadau clinig cleifion allanol wyneb yn wyneb wedi’u stopio. Yn lle hynny, mae clinigwyr yn cysylltu â theuluoedd dros y ffôn i gynnig cyngor a chefnogaeth ffôn, a lle bo angen (oherwydd angen clinigol neu risg) mae apwyntiadau wyneb yn wyneb yn cael eu cynnig yn unigol. Mae gofal brys yn cael ei flaenoriaethu, ond mae’r lefelau staffio cyfredol wedi golygu bod angen lleihau oriau gweithredu Tîm Argyfwng CAMHS i 9am – 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener. Gobeithiwn gyfyngu ar effaith y newid hwn trwy gydleoli nyrs Argyfwng CAMHS yng nghanolfan Pwynt Mynediad Sengl Pediatreg Ysbyty Morriston yn ogystal â thynnu ar ein staff yn y clinig i gefnogi asesiadau Argyfwng.

 • Childline

  Childline – yn darparu cefnogaeth a chyngor emosiynol i blant ynghylch amrywiaeth eang o faterion.

 • Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Llys Plant a Theulu Cymru

  Rydym yn darparu cyngor a chefnogaeth arbenigol sy’n canolbwyntio ar blant, yn diogelu plant ac yn sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed mewn llysoedd teulu ledled Cymru fel bod penderfyniadau’n cael eu gwneud er eu budd gorau. Dim ond pan fydd y llys yn gofyn am hynny y gallwn ddod yn rhan o achos cyfraith teulu.

  Nid ydym yn wasanaeth cyfreithiol ac ni allwn ddarparu cyngor cyfreithiol.

  COVID Diweddariad: Rydym yn addasu’r ffordd yr ydym yn gweithio yn ystod yr amser hwn a byddwn yn cefnogi Apwyntiadau Datrys Anghydfod Gwrandawiad Cyntaf a’n cyfranogiad mewn gwrandawiadau llys trwy alwadau ffôn neu fideo. Rydym hefyd yn rhoi’r gorau i’n gwasanaeth profi DNA nes bydd rhybudd pellach. Yn anffodus, rydym hefyd wedi gorfod gwneud y penderfyniad anodd i atal atgyfeiriadau i ganolfannau cyswllt a darparwyr Gweithio gyda’n Gilydd i Blant.

 • Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

  Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Abertawe yn siop un stop, sy’n darparu gwybodaeth ddiduedd o ansawdd am ddim ar ystod eang o faterion Gofal Plant, Plant, Cymorth i Deuluoedd a Theuluoedd a lle bo hynny’n berthnasol gwasanaeth cyfeirio.

  Ffôn: 07827 822729, 07818 588945 neu 07471 145411

  Diweddariad COVID: Yn gallu cynghori rhieni sy’n weithwyr allweddol sy’n chwilio am ofal plant.

 • InfoNation

  InfoNation – Siop un stop ar gyfer pobl ifanc Abertawe. Rydym yn cynnig, gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth arbenigol ar draws ystod o faterion, i bobl ifanc, 11-25 oed, a’u teuluoedd.

  Mae tîm dyletswydd BAYS+ ar gael a gellir cysylltu ag ef ar: 01792 460007. Gellir cysylltu â dewisiadau ar: 01792 472002. Gellir cysylltu â staff Cam Nesa ar eu ffonau symudol.

 • Interplay

  Mae Interplay yn darparu mynediad at gyfleoedd chwarae a hamdden i blant a phobl ifanc ag anghenion ychwanegol 2-25 oed sy’n ei chael hi’n anodd cyrchu’r un gweithgareddau chwarae, hamdden a chymdeithasol prif ffrwd â’u cyfoedion.

  Ffôn: Abertawe – Dai ar 07741 742290, NPT – Tom ar 07741 841470
  E-bost: Abertawe – [email protected], NPT – [email protected]

  Diweddariad COVID: Ar hyn o bryd yn rhedeg gwasanaethau rhithwir fel sgyrsiau fideo grŵp, gemau ar-lein â chymorth a gwasanaeth cadw mewn cysylltiad.

 • MEIC

  Llinell gymorth ar gyfer pobl ifanc hyd at 25 oed. Gall pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol fel ei gilydd siarad â pherson go iawn a chael y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt, am unrhyw bryderon y maent yn eu cael rhwng 8am a hanner nos, bob dydd o’r wythnos, pan mae darpariaethau wyneb yn wyneb fel ysgolion a chanolfannau ieuenctid yn cau oherwydd yr achosion o COVID-19.

  Text: 84001

  Instant message (IM): www.meiccymru.org

 • Cymdeithas Genedlaethol Plant Byddar

  Cymdeithas Genedlaethol Plant Byddar – elusen arweiniol ar gyfer plant byddar.

  Ffôn: 0808 800 8880 – Dydd Llun i ddydd Gwener 9am – 5pm
  Am ddim o holl linellau tir y DU a phrif ddarparwyr ffonau symudol y DU
  SMS: 0786 00 22 888 (SMS) – Dydd Llun i ddydd Gwener 9am – 5pm
  Dehonglydd BSL: Dehonglydd BSL Nawr
  Dydd Llun i ddydd Gwener 9am – 5pm

  Diweddariad COVID: Rydym wedi cynhyrchu post ar wahân i deuluoedd a gwybodaeth i bobl ifanc byddar. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth am wybodaeth hygyrch i rieni byddar a phobl ifanc byddar sy’n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain (BSL). Bellach mae gwasanaeth GIG 111 penodedig ar gael 24 awr y dydd i bobl fyddar sy’n defnyddio BSL.

 • NSPCC

  NSPCC – poeni am blentyn – ffoniwch gwnselydd hyfforddedig am gymorth, cyngor a chefnogaeth 24/7.

 • Mind Abertawe

  Mind Abertawe – cefnogi pobl gyda’u hiechyd meddwl.

  Cefnogi Oedolion Ffôn: 07342 925999

  Pobl Ifanc (dan 21 oed), rhieni ac athrawon Ffôn: 07552 369268

  E-bost: [email protected]

  Diweddariad COVID: Ar hyn o bryd yn cynnig cefnogaeth ffôn ac e-bost

 • Y Gyfnewidfa

  Cynnig cymorth seicolegol trwy gwnsela, therapi chwarae a gwaith grŵp i bobl ifanc (oedran ysgol gynradd ac uwchradd).

  Diweddariad COVID: Parhau i weithredu ar-lein a thros y ffôn ac yn croesawu atgyfeiriadau newydd.

 • Meddyliau Ifanc

  Gwefan iechyd meddwl i blant a phobl ifanc. Awgrymiadau, cyngor ac arweiniad ar ble y gallwch gael cymorth ar gyfer eich iechyd meddwl yn ystod y pandemig COVID-19.

  Ffôn: 0808 802 5544 i siarad â’r Llinell Gymorth i Rieni
  Tecstiwch: YM i 85258 – y YoungMinds Crisis Messenger, i gael cymorth 24/7 am ddim ledled y DU os ydych chi mewn argyfwng iechyd meddwl.

Cwestiynau Cyffredin

Newyddion

 • Older Woman Experiencing Hot Flush From Menopause

  Gorffennaf 1st 2021

  Rheoli Menopos

  Yn dilyn ymlaen o erthygl y mis diwethaf, y mis hwn byddwn yn siarad am driniaeth y menopos. Y brif driniaeth ar gyfer symptomau...

  Darllen mwy
 • Mature Woman Experiencing Hot Flush From Menopause

  Mehefin 1st 2021

  Menopos

  Bu llawer o siarad yn y cyfryngau dros yr wythnosau diwethaf am y menopos. Yn yr erthygl hon, byddwn yn canolbwyntio ar drosolwg byr...

  Darllen mwy
 • Depressed teen feeling lonely surrounded by people

  Ebrill 1st 2021

  Iselder

  Mae iselder yn broblem iechyd meddwl gyffredin sy'n achosi i bobl brofi hwyliau isel, colli diddordeb neu bleser, teimladau o euogrwydd neu hunan-werth isel,...

  Darllen mwy
 • PPE gloved hand holding COVID-19 vaccine ampule

  Mawrth 1st 2021

  Brechlyn ar gyfer Coronafeirws

  Mae'r brechlyn coronafirws wedi cyrraedd. Mae'n ddiogel ac yn effeithiol a bydd yn rhoi amddiffyniad i chi rhag coronafirws.

  Darllen mwy
 • Hydref 1st 2020

  Colic mewn babanod

  Mae colic yn gyflwr lle mae babi, yn profi pyliau o grio gormodol dro ar ôl tro pan fydd fel arall yn iach. Mae...

  Darllen mwy

Gwefan gan NETBOP | © Clwstwr Iechyd y Bae 2024 | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwcis