Camddefnyddio Sylweddau a Chaethiwed

I gael cyngor ar Gamddefnyddio Sylweddau a Chaethiwed, gweler y wybodaeth isod 

Cyngor Lleol

 • AADAS – Gwasanaeth Asesu Alcohol a Chyffuriau ABM

  Mae AADAS – Gwasanaeth Asesu Alcohol a Chyffuriau ABM – yn darparu pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer gwasanaethau camddefnyddio sylweddau yn Abertawe gan gynnwys asesu a chyfeirio at wasanaethau priodol. Maent yn rhan o’r Tîm Cyffuriau ac Alcohol Cymunedol (CDAT)

  Cyfeiriad: 42 St James Crescent, Uplands, Abertawe, SA1 6DR

  Oriau agor:
  Dydd Llun – Dydd Iau 9.30y.b – 4.30y.p
  Dydd Gwener 9.30y.b -3.30y.p

  Diweddariad COVID: Gwasanaethau’n parhau er bod yr holl gyfathrebu’n cael ei wneud dros y ffôn yn hytrach nag wyneb i wyneb. Mae CDAT yn gweithio gyda chleientiaid presennol yn unig ar hyn o bryd. Gall y gwasanaeth gyfeirio at opsiynau cymorth eraill yn y gymuned – Barod, WCADA

 • ADFAM

  ADFAM – yn rhoi gwybodaeth a chefnogaeth i deuluoedd defnyddwyr cyffuriau ac alcohol.

  Diweddariad COVID: Mae’r wefan yn cynnwys gwybodaeth am gefnogi’r rhai sy’n camddefnyddio sylweddau yn ystod y pandemig: adfam.org.uk/adfam-top-tips

 • Rhyng-grŵp Alcoholigion Dienw Abertawe a’r Cylch

  Lleoliadau Arferol:
  Dydd Mawrth – Morriston (Centrepoint @ 20.00)
  Dydd Mercher – Llanelli (Salvation Army @ 19.30)
  Dydd Mercher – Y Stryd Fawr (Matthew’s House @ 19.30)
  Dydd Sadwrn – Brynmill (Canolfan Gymunedol Brynmill @ 12.00)

  E-bostiwch [email protected] i gael y wybodaeth ddiweddaraf am gyfarfodydd.

  Diweddariad COVID: oherwydd pandemig Covid-19 mae’r holl gyfarfodydd ar gau nes bydd rhybudd pellach.

 • Barod

  Barod – yn darparu cymorth ymarferol gan gynnwys cyfnewid nodwyddau, gwybodaeth, hyfforddiant ac addysg am ddefnyddio cyffuriau. Hefyd, darparwch gyngor, cefnogaeth ac arweiniad ynghylch budd-daliadau, tai, iechyd, ac ati, i bob defnyddiwr cyffuriau. Yn cynnal asesiadau camddefnyddio sylweddau arbenigol ac yn darparu ystod o gymorth un i un a gweithgareddau grŵp.

  Cyfeiriad: 73/74 Mansel Street, Abertawe, SA1 5TR

  Diweddariad COVID: Cymorth ffôn ar gael i oedolion a phobl ifanc sy’n profi problemau camddefnyddio sylweddau. Mae pobl yn dal i allu hunangyfeirio at y gwasanaeth trwy AADAS ar 01792 530719 p’un a ydyn nhw’n byw yn Abertawe, Castell-nedd neu Bort Talbot.

  Mae gwasanaeth cymorth pobl ifanc Barod’s ‘Choices’, yn cynnig sesiynau ac asesiad cymorth digidol i ddefnyddwyr gwasanaeth newydd a phresennol trwy ffôn a thestun o ddydd Llun i ddydd Gwener.
  Mae Barod bellach yn darparu gwasanaeth cyfnewid nodwyddau yn Abertawe rhwng yr oriau 10 – 3pm (dydd Llun i ddydd Gwener).

 • DAN 24/7

  DAN 24/7 – llinell gymorth cyffuriau ffôn dwyieithog am ddim sy’n darparu un pwynt cyswllt i unrhyw un yng Nghymru sydd eisiau gwybodaeth bellach neu help yn ymwneud â chyffuriau neu alcohol.

  Diweddariad COVID: Mae’r wefan yn cynnwys gwybodaeth / dolenni defnyddiol ynghylch rheoli, rheoli a risg sy’n gysylltiedig â defnyddio alcohol a sylweddau yn ystod y pandemig

 • FRANK

  FRANK – 24 awr 7 diwrnod yr wythnos cyngor cyfeillgar, cyfrinachol ar gyffuriau.

  Testun: 82111

 • Help me Quit

  Help Me Quit – yw’r brand sengl ar gyfer gwasanaethau rhoi’r gorau i ysmygu am ddim gan y GIG yng Nghymru.

  Testun: HMQ 80818

 • PSALT

  Mae PSALT yn sefydliad a arweinir gan Ofal Sylfaenol sy’n darparu presgripsiynu amnewidion a chymorth i bobl sy’n ddibynnol ar opiadau fel heroin. Maent yn darparu meddyginiaeth (fel methadon neu buprenorffin), i helpu pobl i reoli eu dibyniaeth a chefnogaeth er mwyn galluogi pobl i adennill rheolaeth ar eu bywydau – mae hyn yn cynnwys cael tŷ sefydlog, dychwelyd i’r gwaith ac ailadeiladu Derbynnir atgyfeiriadau trwy SBUHB Alcohol a Chyffuriau Gwasanaeth Asesu (AADAS) ar 01792 530719.

  Cyfeiriad: YMCA Abertawe. 1, The Kingsway, SA1 5JQ
  Oriau agor: Llun – Gwener 9yb i 4yp

  Diweddariad COVID: Oherwydd natur y gwasanaeth nid yw PSALT yn derbyn unrhyw atgyfeiriadau newydd. Mae cleientiaid presennol yn cael eu cefnogi dros y ffôn. Mae oriau agor yn aros yr un fath.

 • UK Narcotics Anonymous

  Cymdeithas ar gyfer pobl sy’n gwella ac yr oedd cyffuriau wedi dod yn broblem fawr iddynt, sy’n cyfarfod yn rheolaidd i helpu ei gilydd i roi’r gorau i ddefnyddio a chadw’n lân. Cynigir cyfarfodydd ar-lein ac wyneb i wyneb.

  Lleoliad Arferol:
  Quaker House (Pagefield House) The Annexe
  Page Street, Swansea. SA1 4EZ
  Cynhelir cyfarfodydd ar y Dydd Sul olaf o bob mis.

  Llinell Gymorth Genedlaethol: 0300 999 1212 10yb tan hanner nos.

 • Welsh Centre for Action on Dependency and Addiction (WCADA)

  Y nod yw atal, trin a lleihau’r niwed a achosir gan alcohol a chyffuriau i unigolion, eu teuluoedd a’r gymuned.

  Oriau Agor: Dydd Llun i Ddydd Gwener 10yb – 3yp

Cwestiynau Cyffredin

Newyddion

 • Older Woman Experiencing Hot Flush From Menopause

  Gorffennaf 1st 2021

  Rheoli Menopos

  Yn dilyn ymlaen o erthygl y mis diwethaf, y mis hwn byddwn yn siarad am driniaeth y menopos. Y brif driniaeth ar gyfer symptomau...

  Darllen mwy
 • Mature Woman Experiencing Hot Flush From Menopause

  Mehefin 1st 2021

  Menopos

  Bu llawer o siarad yn y cyfryngau dros yr wythnosau diwethaf am y menopos. Yn yr erthygl hon, byddwn yn canolbwyntio ar drosolwg byr...

  Darllen mwy
 • Depressed teen feeling lonely surrounded by people

  Ebrill 1st 2021

  Iselder

  Mae iselder yn broblem iechyd meddwl gyffredin sy'n achosi i bobl brofi hwyliau isel, colli diddordeb neu bleser, teimladau o euogrwydd neu hunan-werth isel,...

  Darllen mwy
 • PPE gloved hand holding COVID-19 vaccine ampule

  Mawrth 1st 2021

  Brechlyn ar gyfer Coronafeirws

  Mae'r brechlyn coronafirws wedi cyrraedd. Mae'n ddiogel ac yn effeithiol a bydd yn rhoi amddiffyniad i chi rhag coronafirws.

  Darllen mwy
 • Hydref 1st 2020

  Colic mewn babanod

  Mae colic yn gyflwr lle mae babi, yn profi pyliau o grio gormodol dro ar ôl tro pan fydd fel arall yn iach. Mae...

  Darllen mwy

Gwefan gan NETBOP | © Clwstwr Iechyd y Bae 2024 | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwcis