Buddion ac Anawsterau Ariannol

I gael cyngor ar Gamddefnyddio Sylweddau a Chaethiwed, gweler y wybodaeth isod.

Cyngor Lleol

 • Cyngor ar Bopeth

  Darparu cyngor annibynnol, cyfrinachol a chyfrinachol ar anawsterau cyfreithiol ac ariannol.

  Hawliadau Credyd Cyffredinol – Mae cefnogaeth ar gael gan y tîm Cymorth i Hawlio ar-lein a dros y ffôn.
  Ewch i Citizensadvice.org.uk/helptoclaim neu ffoniwch 08000 241 220. Mae galwadau am ddim ac mae’r llinellau ar agor rhwng 8am a 6pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

  Diweddariad COVID: Mae’r holl gynghorwyr yn dal i fod ar gael i roi cyngor dros y ffôn, a lle bo angen gellir gwneud apwyntiad ffôn ar gyfer hyn. Gallwch hefyd e-bostio unrhyw ymholiadau. Os hoffech gael help i lenwi ffurflen fudd-daliadau er enghraifft, mae gan y wefan ganllaw cam wrth gam i helpu gyda hyn.

 • Gwasanaeth cwnsela credyd defnyddwyr

  Yn ogystal â gwasanaeth cymorth dyled llawn, mae CCCS yn darparu cefnogaeth ychwanegol i bobl fregus (gan gynnwys y rhai ag anawsterau iechyd meddwl).

  Ar agor Ddydd Llun i Gwener 09:00-17:00.

  Diweddariad COVID: Mae’r offeryn cyngor ar ddyledion ar-lein ar gael amser sy’n addas i chi. Peidiwch ag anghofio defnyddio ein ffurflen gyllideb i gasglu gwybodaeth cyn cychwyn eich sesiwn cyngor ar ddyled, naill ai ar-lein neu dros y ffôn gydag un o’n cynghorwyr. Mae galwad cyngor dyled yn cymryd tua 40 munud i’w chwblhau, fodd bynnag, byddwch yn ymwybodol ein bod ar hyn o bryd yn gweithredu ar gapasiti llai, felly efallai y byddwch chi’n profi oedi pan fyddwch chi’n ein ffonio ni.

 • Canolfan gofalu Canser Maggies

  Mae Canolfan Gofalu Canser Maggies yn cynnig cefnogaeth ymarferol, gymdeithasol ac emosiynol am ddim i unrhyw un y mae diagnosis canser yn effeithio arno.

  Cyngor ar Fudd-daliadau: Mae’r gwasanaeth hwn ar gael i unrhyw un sydd wedi cael diagnosis o ganser ac i bobl sy’n gofalu am rywun â chanser.

  Diweddariad COVID: Ar hyn o bryd yn gweithredu dros y ffôn ac e-bost.

 • Llinell Dyled Genedlaethol

  Elusen annibynnol, sy’n ymroddedig i ddarparu cyngor am ddim ar ddyledion dros y ffôn ac ar-lein i bobl ledled y DU.

  Ffôn: 0808 808 4000 i siarad â chynghorydd rhwng 9am – 8pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

  Defnyddiwch ein Teclyn Cyngor Digidol i wneud cyllideb os ydych chi’n barod a chael cyngor ar-lein am eich opsiynau datrys dyled.

  Sgwrs we gyda chynghorydd 9am – 8pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

  Diweddariad COVID: Rydyn ni’n gwybod bod llawer o bobl yn poeni am eu harian ar hyn o bryd. Rydyn ni yma i helpu. Fel llawer o gyflogwyr, rydym yn cymryd camau i ofalu am ein staff ond rydym yn agored i roi’r cyngor a’r cymorth sydd eu hangen arnoch. 

 • Shelter Cymru

  Yn darparu gwybodaeth a chymorth ar amrywiaeth o anawsterau tai, megis; tai gwael, ansicr, digartrefedd.

  Llinell Gymorth Tai a Chyngor ar Ddyledion: 0345 075 5005 (9:30yb – 4.00yp, dydd Llun i ddydd Gwener).

  Diweddariad COVID:

 • Elusen Dyled StepChange

  Elusen Dyled StepChange – Mae llinell gymorth dyledion (am ddim o bob llinell dir a ffonau symudol) ar agor o 8am i 8pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener ac o 8am i 4pm ar ddydd Sadwrn. Gwiriwch ar-lein i weld pa wybodaeth i’w chasglu fel eich bod yn barod am yr alwad.

  Diweddariad COVID: Tudalen gyngor ddefnyddiol ar coronafirws a dyled: https://www.stepchange.org/debt-info/debt-and-coronavirus.aspx

 • Cymorth Treth

  TaxAid – Elusen sy’n rhoi cyngor am ddim i bobl ar incwm isel am heriau fel dyled treth neu hunangyflogaeth. Rhaid i HMRC wneud addasiadau rhesymol ar gyfer trethdalwyr â phroblemau iechyd meddwl – gall Tax Aid helpu gyda’r rhai na ellir datrys eu problemau gyda HMRC.

  Diweddariad COVID: Mae TaxAid hefyd yn chwarae ein rhan wrth gefnogi pobl fregus, ac arafu lledaeniad y firws, trwy symud ein gwasanaethau ar-lein ac ar y ffôn.

Cwestiynau Cyffredin

Newyddion

 • Older Woman Experiencing Hot Flush From Menopause

  Gorffennaf 1st 2021

  Rheoli Menopos

  Yn dilyn ymlaen o erthygl y mis diwethaf, y mis hwn byddwn yn siarad am driniaeth y menopos. Y brif driniaeth ar gyfer symptomau...

  Darllen mwy
 • Mature Woman Experiencing Hot Flush From Menopause

  Mehefin 1st 2021

  Menopos

  Bu llawer o siarad yn y cyfryngau dros yr wythnosau diwethaf am y menopos. Yn yr erthygl hon, byddwn yn canolbwyntio ar drosolwg byr...

  Darllen mwy
 • Depressed teen feeling lonely surrounded by people

  Ebrill 1st 2021

  Iselder

  Mae iselder yn broblem iechyd meddwl gyffredin sy'n achosi i bobl brofi hwyliau isel, colli diddordeb neu bleser, teimladau o euogrwydd neu hunan-werth isel,...

  Darllen mwy
 • PPE gloved hand holding COVID-19 vaccine ampule

  Mawrth 1st 2021

  Brechlyn ar gyfer Coronafeirws

  Mae'r brechlyn coronafirws wedi cyrraedd. Mae'n ddiogel ac yn effeithiol a bydd yn rhoi amddiffyniad i chi rhag coronafirws.

  Darllen mwy
 • Hydref 1st 2020

  Colic mewn babanod

  Mae colic yn gyflwr lle mae babi, yn profi pyliau o grio gormodol dro ar ôl tro pan fydd fel arall yn iach. Mae...

  Darllen mwy

Gwefan gan NETBOP | © Clwstwr Iechyd y Bae 2024 | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwcis