Addysg, Cyflogaeth a Hyfforddiant

I gael cyngor ar Addysg, Cyflogaeth a Hyfforddiant, gweler y wybodaeth isod 

Cyngor Lleol

 • Gwasanaeth Cynghori, Cymodi a Chyflafareddu – ACAS

  Mae ACAS yn rhoi cyngor diduedd am ddim i weithwyr a chyflogwyr ar hawliau, rheolau ac arfer gorau yn y gweithle a hefyd yn helpu i ddatrys anghydfodau.

 • Better Jobs Better Futures

  Better Jobs Better Futures – Cefnogi pobl sy’n ceisio cyflogaeth newydd neu well.

  Diweddariad COVID: Ar hyn o bryd yn rhedeg o bell. Gellir anfon atgyfeiriadau neu ymholiadau i’r e-bost canlynol neu ar y wefan.

 • Cyfle Cymru (gwasanaeth di-waith)

  Mae mentoriaid cymheiriaid Cyfle Cymru yn helpu pobl i ddatblygu hyder, a darparu cefnogaeth i gael mynediad at hyfforddiant, cymwysterau a phrofiad gwaith. Rydym yn helpu pobl y mae camddefnyddio sylweddau a / neu gyflyrau iechyd meddwl yn effeithio arnynt i ennill y sgiliau sy’n angenrheidiol i fynd i mewn i fyd gwaith.

  Diweddariad COVID: dal i ddarparu cyrsiau ar-lein ac apwyntiadau ffôn. Cyn belled â bod gan yr unigolyn y gallu i gael mynediad i’r rhyngrwyd gellir cynnig unrhyw ddau gwrs achrededig iddynt.

  Mae angen cofrestriad ffôn cychwynnol arnynt ond mae’r cyrsiau’n agored i unrhyw un sy’n ddi-waith ac nad ydynt yn derbyn budd-daliadau neu sy’n derbyn ESA, PIP, neu Gredyd Cynhwysol ac sydd wedi neu wedi cael problemau gydag Iechyd Meddwl a / neu ddefnydd Sylweddau.

 • Gweithio Abertawe

  Cynnig cymorth cyflogaeth, hyfforddiant a phrofiad gwaith ac mae hefyd yn cefnogi pobl â phroblemau sy’n ymwneud â budd-daliadau lles a chynhwysiant ariannol.

 • Lles Trwy Waith

  Lles Trwy Waith – gwasanaeth cyfrinachol i helpu i gynnal eich iechyd a’ch lles gartref a gwaith. Mae’r gwasanaeth ar gyfer pobl sydd â chontract cyflogaeth ac sy’n byw neu’n gweithio ym meysydd CNPT, Abertawe a Phen-y-bont ar Ogwr.

  Ffôn: 0845 601 7556 (rhwng 9yb – 5yp Llun-Gwener)

Cwestiynau Cyffredin

Newyddion

 • Older Woman Experiencing Hot Flush From Menopause

  Gorffennaf 1st 2021

  Rheoli Menopos

  Yn dilyn ymlaen o erthygl y mis diwethaf, y mis hwn byddwn yn siarad am driniaeth y menopos. Y brif driniaeth ar gyfer symptomau...

  Darllen mwy
 • Mature Woman Experiencing Hot Flush From Menopause

  Mehefin 1st 2021

  Menopos

  Bu llawer o siarad yn y cyfryngau dros yr wythnosau diwethaf am y menopos. Yn yr erthygl hon, byddwn yn canolbwyntio ar drosolwg byr...

  Darllen mwy
 • Depressed teen feeling lonely surrounded by people

  Ebrill 1st 2021

  Iselder

  Mae iselder yn broblem iechyd meddwl gyffredin sy'n achosi i bobl brofi hwyliau isel, colli diddordeb neu bleser, teimladau o euogrwydd neu hunan-werth isel,...

  Darllen mwy
 • PPE gloved hand holding COVID-19 vaccine ampule

  Mawrth 1st 2021

  Brechlyn ar gyfer Coronafeirws

  Mae'r brechlyn coronafirws wedi cyrraedd. Mae'n ddiogel ac yn effeithiol a bydd yn rhoi amddiffyniad i chi rhag coronafirws.

  Darllen mwy
 • Hydref 1st 2020

  Colic mewn babanod

  Mae colic yn gyflwr lle mae babi, yn profi pyliau o grio gormodol dro ar ôl tro pan fydd fel arall yn iach. Mae...

  Darllen mwy

Gwefan gan NETBOP | © Clwstwr Iechyd y Bae 2024 | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwcis