Diffygion Dysgu a Chorfforol

I gael cyngor ar Ddysgu ac Anfanteision Corfforol, gweler y wybodaeth isod   

Cyngor Lleol

 • Byddar Deillion y DU

  Elusen sy’n cefnogi pobl sy’n cael eu heffeithio gan golli golwg a chlyw.

  Testun: 07950 008870

  Diweddariad COVID: Gwybodaeth gyffredinol i ddefnyddwyr yn ystod yr argyfwng, gan gynnwys rhifau llinell gymorth. Mae ein gwasanaethau llinell gymorth a lles ar agor fel arfer. Gallwn roi rhywfaint o help ymarferol i chi ynglŷn â sut i edrych ar ôl eich hun ac aros yn ddiogel, yn ogystal â chefnogaeth emosiynol os byddwch chi’n cael eich hun yn fwy ynysig na’r arfer. Os hoffech gael cyswllt mwy rheolaidd gennym ni yn ystod y cyfnod hwn, rhowch wybod i ni.

 • Cymdeithas Awtistig Genedlaethol

  Elusen ar gyfer pobl awtistig a’u teuluoedd.

  Ffôn: Dydd Llun – Gwener 10yb – 3yp 0808 800 4104

  Diweddariad COVID: cynnig cymorth ac arweiniad yn ystod y pandemig, gan gynnwys llinell gymorth yma.

 • Tîm Synhwyraidd, Abertawe

  Mae gan Wasanaethau Cymdeithasol Abertawe dîm gwasanaethau synhwyraidd sy’n cynnwys gweithwyr cymdeithasol arbenigol a rheolwyr gofal sy’n cefnogi pobl â nam ar y synhwyrau.

  Ar gael ar hyn o bryd o ddydd Llun i ddydd Gwener 9yb – 1yp

  Ffôn – 01792 315969

 • SNAP Cymru

  Mae SNAP Cymru yn darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth i rieni, plant a phobl ifanc sydd ag anghenion addysgol arbennig neu anableddau, neu a allai fod ganddynt.

  Ffôn: 0808 801 0608 neu i wneud atgyfeiriad, ewch i: www.snapcymru.org/contact

  Diweddariad COVID: Ar hyn o bryd yn cynnig cefnogaeth i dros y ffôn ac e-bost.

 • Your Voice Advocacy

  Elusen gofrestredig sy’n darparu eiriolaeth i bobl ag anawsterau dysgu ar draws ardaloedd Castell-nedd, Port Talbot ac Abertawe.

  Diweddariad COVID: Helpu aelodau i gysylltu â gwasanaethau hanfodol, gan roi sicrwydd a chefnogi aelodau i gysylltu â gwasanaethau sy’n ei chael hi’n anodd siarad ar y ffôn.

Cwestiynau Cyffredin

Newyddion

 • Older Woman Experiencing Hot Flush From Menopause

  Gorffennaf 1st 2021

  Rheoli Menopos

  Yn dilyn ymlaen o erthygl y mis diwethaf, y mis hwn byddwn yn siarad am driniaeth y menopos. Y brif driniaeth ar gyfer symptomau...

  Darllen mwy
 • Mature Woman Experiencing Hot Flush From Menopause

  Mehefin 1st 2021

  Menopos

  Bu llawer o siarad yn y cyfryngau dros yr wythnosau diwethaf am y menopos. Yn yr erthygl hon, byddwn yn canolbwyntio ar drosolwg byr...

  Darllen mwy
 • Depressed teen feeling lonely surrounded by people

  Ebrill 1st 2021

  Iselder

  Mae iselder yn broblem iechyd meddwl gyffredin sy'n achosi i bobl brofi hwyliau isel, colli diddordeb neu bleser, teimladau o euogrwydd neu hunan-werth isel,...

  Darllen mwy
 • PPE gloved hand holding COVID-19 vaccine ampule

  Mawrth 1st 2021

  Brechlyn ar gyfer Coronafeirws

  Mae'r brechlyn coronafirws wedi cyrraedd. Mae'n ddiogel ac yn effeithiol a bydd yn rhoi amddiffyniad i chi rhag coronafirws.

  Darllen mwy
 • Hydref 1st 2020

  Colic mewn babanod

  Mae colic yn gyflwr lle mae babi, yn profi pyliau o grio gormodol dro ar ôl tro pan fydd fel arall yn iach. Mae...

  Darllen mwy

Gwefan gan NETBOP | © Clwstwr Iechyd y Bae 2024 | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwcis