Ceiswyr Lloches a Ffoaduriaid

I gael cyngor ar Geiswyr Lloches a Ffoaduriaid, gweler y wybodaeth isod.

Cyngor Lleol

 • Canolfan Gymunedol Affrica

  Canolfan Gymunedol Affrica – yn croesawu pawb, yn enwedig Affricaniaid a anwyd yn Affrica neu yn y diaspora (e.e. Caribïaidd Affricanaidd, Affricanaidd Prydain ac ati) sy’n preswylio yng Nghymru ar hyn o bryd. Eu nod yw darparu cefnogaeth i alluogi unigolion i ymgartrefu’n well yn y gymuned leol.

  Diweddariad COVID: Mae’r ganolfan ar gau nes bydd rhybudd pellach, bydd diweddariadau’n cael eu postio ar gyfryngau cymdeithasol a’r wefan. Nawr yn cynnig gwasanaeth cwnsela gwirfoddol i geiswyr lloches oedolion a ffoaduriaid o’r enw Reach: Me.
  Mae’r holl wirfoddolwyr yn aelodau o BACP. Am ffurflen atgyfeirio, ffôn neu e-bost: [email protected] neu [email protected].

 • Cyfiawnder Lloches

  Cyfiawnder Lloches – cynnig cyngor a chynrychiolaeth gyfreithiol am ddim i geiswyr lloches, ffoaduriaid cydnabyddedig ac ymfudwyr bregus eraill.

  Ffôn: Nosweithiau Llun rhwng 6 ac 8 pm 07983 176230 neu 07395 959299

  Nosweithiau Iau rhwng 6 ac 8 pm: Ffoniwch: 07983 176230 neu 07752 275065

  E-bost: Gellir e-bostio unrhyw ymholiadau brys o gwmpas yr amseroedd hyn at: [email protected]

 • Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig

  Ei nod oedd llenwi bwlch yn y ddarpariaeth ar gyfer pobl ifanc BME 11-25 oed trwy ddarparu gwasanaeth cymorth cyfannol wedi’i dargedu, sy’n sensitif yn ddiwylliannol ac yn gyfannol i ddiwallu eu hanghenion. Ers hynny, mae EYST wedi ehangu ei genhadaeth a’i weledigaeth i ddiwallu anghenion pobl ifanc, teuluoedd ac unigolion BME hefyd gan gynnwys ffoaduriaid a cheiswyr lloches sy’n byw yng Nghymru.

  Ffôn: Ar gyfer ymholiadau o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 10yb – 1yp ffoniwch 07394 923317 Am ymholiadau o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 1pm – 4pm ffoniwch 07512 792182

  Diweddariad COVID: Yn ystod y cyfnod hwn bydd EYST yn ceisio parhau i gefnogi eu cleientiaid Lloches a Ffoaduriaid yn y ffordd fwyaf diogel posibl i bawb. Os oes angen cefnogaeth arnoch chi, ffoniwch y rhifau yn y slotiau amser penodol. Bydd aelod o’r tîm yn ateb ac yn trefnu amser ichi gael apwyntiad ffôn gydag naill ai Aliya neu Sophie.

 • Cymorth Mudol

  Cymorth Mudol – Llinell Gymorth Lloches. Os ydych yn geisiwr lloches ac yn byw yng Nghymru, gallwch gysylltu â rhif y llinell gymorth i gael cymorth.

  Llinell gymorth ar gael 24/7.

  Diweddariad COVID: Yn ystod y cyfnod anodd hwn, rydym yn parhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol i rai o’r bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas. Rydym wedi coladu rhestr o adnoddau sydd ar gael i’n cleientiaid, o gyngor wedi’i gyfieithu i wybodaeth am newidiadau i’r broses lloches, cymorth sydd ar gael i ddioddefwyr caethwasiaeth fodern, awgrymiadau ar gadw’n iach, dysgu o bell a chymorth llesiant. Byddwn yn diweddaru’r wybodaeth yn barhaus i sicrhau bod ein cleientiaid yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt.

 • Cymorth Ceiswyr Lloches Abertawe

  Cymorth Ceiswyr Lloches Abertawe – rydym yn elusen gofrestredig a arweinir gan wirfoddolwyr, sy’n cael ei rhedeg a’i rheoli gan ein haelodau, sy’n cynnwys ceiswyr lloches, ffoaduriaid a phobl leol eraill. Rydyn ni’n rhoi croeso cynnes i bobl sy’n ceisio noddfa yn Abertawe trwy ein sesiynau galw heibio ddwywaith yr wythnos, ac yn cynnig cymorth ymarferol, cyfleoedd addysgol a hamdden.

  Ffôn: Ffoniwch 07853 717017 os ydych chi neu rywun rydych yn ei adnabod mewn dirfawr angen cymorth.

  Gall aelodau a chefnogwyr cymuned SASS ddod o hyd i ddiweddariadau, gwybodaeth ddefnyddiol a chyngor ar dudalen Facebook Cymorth i Geiswyr Lloches Abertawe (SASS)

 • Cyngor Ffoaduriaid Cymru

  Cyngor Ffoaduriaid Cymru –
  • Ceisiadau Credyd Cynhwysol
  • Tai
  • Ceisiadau Budd-dal Plant
  • Ceisiadau cymorth lloches (ffoniwch Migrant Help yn gyntaf)

  Ffôn: Abertawe – 07918 403 666
  Yn anffodus, nid yw hwn yn rhif rhadffôn, a byddem yn awgrymu bod pobl yn gyntaf yn ceisio cymorth gan Migrant Help, Canolfan Byd Gwaith neu sefydliad arall sy’n cynnig rhif rhadffôn. Rydym yn ceisio lleihau costau i’n defnyddwyr gwasanaeth a dyna pam y byddwn yn eu ffonio’n ôl os gallwn helpu.

  Diweddariad COVID: Bydd eich galwad yn cael ei brysbennu gan un o’n tîm ac os gallwn eich helpu byddwn yn eich ffonio’n ôl gan un o’n gweithwyr achos profiadol. Os oes angen cyfieithydd fe wnawn ein gorau i gael cyfieithydd ar gael ar y ffôn.

Cwestiynau Cyffredin

Newyddion

 • Older Woman Experiencing Hot Flush From Menopause

  Gorffennaf 1st 2021

  Rheoli Menopos

  Yn dilyn ymlaen o erthygl y mis diwethaf, y mis hwn byddwn yn siarad am driniaeth y menopos. Y brif driniaeth ar gyfer symptomau...

  Darllen mwy
 • Mature Woman Experiencing Hot Flush From Menopause

  Mehefin 1st 2021

  Menopos

  Bu llawer o siarad yn y cyfryngau dros yr wythnosau diwethaf am y menopos. Yn yr erthygl hon, byddwn yn canolbwyntio ar drosolwg byr...

  Darllen mwy
 • Depressed teen feeling lonely surrounded by people

  Ebrill 1st 2021

  Iselder

  Mae iselder yn broblem iechyd meddwl gyffredin sy'n achosi i bobl brofi hwyliau isel, colli diddordeb neu bleser, teimladau o euogrwydd neu hunan-werth isel,...

  Darllen mwy
 • PPE gloved hand holding COVID-19 vaccine ampule

  Mawrth 1st 2021

  Brechlyn ar gyfer Coronafeirws

  Mae'r brechlyn coronafirws wedi cyrraedd. Mae'n ddiogel ac yn effeithiol a bydd yn rhoi amddiffyniad i chi rhag coronafirws.

  Darllen mwy
 • Hydref 1st 2020

  Colic mewn babanod

  Mae colic yn gyflwr lle mae babi, yn profi pyliau o grio gormodol dro ar ôl tro pan fydd fel arall yn iach. Mae...

  Darllen mwy

Gwefan gan NETBOP | © Clwstwr Iechyd y Bae 2024 | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwcis