Cyngor Lleol

 • Cymorth Eiriolaeth Cymru

  Cymorth Eiriolaeth Cymru – elusen gofrestredig sy’n arbenigo mewn darparu eiriolaeth broffesiynol, gyfrinachol ac annibynnol i’r rheini sy’n gymwys mewn lleoliadau gofal eilaidd ac iechyd meddwl cymunedol.

  Diweddariad COVID: Ar hyn o bryd yn cynnig eu gwasanaeth trwy e-bost a ffôn.

 • Anxiety UK

  Anxiety UK – cynnig cefnogaeth ffôn i bobl sy’n byw gyda phryder ac iselder sy’n seiliedig ar bryder trwy ddarparu gwybodaeth, cefnogaeth a dealltwriaeth.

  Gwasanaeth Testun: 07537 416 905

  Diweddariad COVID: Hefyd mae ganddo dudalen wedi’i neilltuo ar gyfer cefnogaeth benodol o amgylch y coronafirws, byw gyda phryder ac iselder sy’n seiliedig ar bryder trwy ddarparu gwybodaeth, cefnogaeth a dealltwriaeth.

 • Bipolar UK

  Bipolar UK – darparu gwasanaethau cymorth gan gymheiriaid i rymuso pobl yr effeithir arnynt gan anhwylder deubegynol i fyw’n dda.

  E-gymuned Bipolar UK: mae ein e-Gymuned yn fforwm ar-lein cefnogol i bawb y mae deubegwn yn effeithio arnynt. Ymunwch trwy ein gwefan – bipolaruk.org/ecommunity.
  Llinell Gymorth Cymheiriaid Bipolar UK:
  derbyn galwad yn ôl gan aelod o staff sydd wedi cael ei effeithio gan y salwch ei hun. Gallwch ddod o hyd i’n rhifau ffôn a’n dulliau archebu ar bipolaruk.org/contact-us
  E-bostiwch:
  [email protected]
  Bipolar UK Chatbot:
  mae gan ein chatbot gyfoeth o wybodaeth a bydd yn gallu ateb nifer o ymholiadau. Gallwch ddod o hyd i’r Chatbot ar gornel dde isaf ein gwefan: bipolaruk.org

 • C.A.L.L.

  Cefnogaeth emosiynol a gwybodaeth am Iechyd Meddwl a materion cysylltiedig.

  Testun: ‘help’ gyda’ch cwestiwn hyd at 81066

 • Y CALMzone

  Y CALMzone – Gwasanaeth llinell gymorth a gwybodaeth, ar agor rhwng 5pm a hanner nos, 365 diwrnod y flwyddyn. Gwegamera hefyd ar gael.

 • Gwasanaeth cwnsela credyd defnyddwyr

  Yn ogystal â gwasanaeth cymorth dyled llawn, mae CCCS yn darparu cefnogaeth ychwanegol i bobl fregus (gan gynnwys y rhai ag anawsterau iechyd meddwl).

  Ar agor Ddydd Llun i Gwener 09:00-17:00.

  Diweddariad COVID: Mae’r offeryn cyngor ar ddyledion ar-lein ar gael amser sy’n addas i chi. Peidiwch ag anghofio defnyddio ein ffurflen gyllideb i gasglu gwybodaeth cyn cychwyn eich sesiwn cyngor ar ddyled, naill ai ar-lein neu dros y ffôn gydag un o’n cynghorwyr. Mae galwad cyngor dyled yn cymryd tua 40 munud i’w chwblhau, fodd bynnag, byddwch yn ymwybodol ein bod ar hyn o bryd yn gweithredu ar gapasiti llai, felly efallai y byddwch chi’n profi oedi pan fyddwch chi’n ein ffonio ni.

 • Prosiect Cyswllt

  Cefnogi pobl sy’n nodi eu bod yn profi anawsterau iechyd meddwl neu ddysgu.

  Mae Cymorth Ffôn ar gael:
  Dydd Llun: 1yp – 4yp
  Dydd Mercher:1yp – 4yp
  Dydd Gwener: 1yp – 4yp

  Diweddariad COVID: Ar hyn o bryd yn cynnig cefnogaeth ffôn i’w aelodau.

 • Iechyd a Lles Gendros

 • Hafal Abertawe

  Cefnogi pobl â salwch meddwl a’u gofalwyr.

  Diweddariad COVID: Ar hyn o bryd yn cynnig cefnogaeth ffôn ac e-bost. CLIC yw cymuned ar-lein Hafal ar gyfer pobl â salwch meddwl a’u gofalwyr ’. I ddarganfod mwy ac ymuno â’r sgwrs, ewch i http://hafal.org/clic  

 • Gwasanaethau Iechyd Meddwl Sylfaenol Lleol

  Diweddariad COVID: mae aseswyr yn dal i fod yn y meddygfeydd ac yn cynnal asesiadau ffôn. Therapi ar gyfer apwyntiadau presennol hefyd dros y ffôn. Cysylltwch â’r meddyg teulu i gael eich atgyfeirio.

 • Maggies

  Os yw rhywun wedi cael diagnosis canser neu os yw’n cefnogi aelod o’r teulu neu ffrind agos ac yr hoffech siarad, gellir cysylltu â Maggies trwy e-bost, galwad ffôn neu sgwrs fideo. Maen nhw hefyd yn cynnig cefnogaeth profedigaeth i’r rhai sydd wedi colli rhywun annwyl i ganser.

  Diweddariad COVID:

 • Men’s Sheds Cymru

  Yn cynnig gwasanaeth eirioli am ddim i Men’s Sheds, eu teulu a’u cymuned.

  Diweddariad COVID: Yn yr amseroedd anodd hyn yn hapus i siarad ag unrhyw un sydd angen eiriolaeth ffôn hyd yn oed os nad ydyn nhw’n rhan o Men’s Shed neu hyd yn oed fod ganddyn nhw un yn eu cymuned. Enghraifft yw cysylltu â sefydliadau neu weithwyr proffesiynol ar ran cleient os nad oes ganddynt hyder i wneud hynny eu hunain.

 • Grŵp Lles Dynion

  Grŵp cymorth cymheiriaid i ddynion, fel arfer yn cael ei redeg o Ganolfan Lles Abertawe.

  Ar hyn o bryd, mae’r grŵp yn rhedeg ar-lein bob dydd Gwener rhwng 11am ac 1pm drwy’r ddolen hon: https://chat.whatsapp.com

 • Materion Iechyd Meddwl

  Elusen sy’n gweithio gyda phobl sydd â phroblem iechyd meddwl, sefydliadau gwirfoddol eraill a gwasanaethau statudol i hybu lles meddwl.

  Diweddariad COVID: Ar hyn o bryd yn darparu cymorth cyfeillio dros y ffôn i bobl ag anghenion iechyd meddwl.

 • Infoline Meddwl

  Darparu gwybodaeth ar amrywiaeth o bynciau gan gynnwys mathau o drallod meddwl, ble i gael cymorth, cyffuriau a thriniaethau amgen ac eiriolaeth. Ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener o 9am-6pm

  Testun: 86463

 • OCD UK

  Yr elusen OCD genedlaethol, a redir gan ac ar gyfer pobl sydd â phrofiad o fyw o OCD.

  Os oes gennych ymholiad am Anhwylder Obsesiynol-Gorfodol gallwch gysylltu â llinell gyngor OCD-UK sydd fel arfer ar gael rhwng 10am – 4:45pm (Llun – Gwener). Sylwch, oherwydd prinder gwirfoddolwyr, nid yw ein llinell ffôn bob amser ar gael ar hyn o bryd, os na allwch fynd drwodd ceisiwch anfon e-bost atom trwy’r ddolen hon – https://www.ocduk.org/contact-us/

  Diweddariad COVID: Oherwydd y sylw cynyddol yn y cyfryngau, llawer ohono’n ddi-fudd, roeddem am rannu rhai awgrymiadau ymarferol i’ch helpu i ymdopi a goroesi’r sefyllfa barhaus. Ein hawgrymiadau goroesi yw eich helpu i wahaniaethu rhwng y cyngor iechyd cyhoeddus a argymhellir ar gyfer y firws hwn ac ymddygiadau a achosir gan OCD, ond hefyd i’ch helpu i gyfuno camau therapiwtig wrth gymryd rhan yn yr ymddygiadau argymelledig hyn. Gallwch ddarllen yr awgrymiadau hyn yma OCD ac Awgrymiadau Goroesi Coronafeirws.

 • Samaritans

  Cefnogaeth emosiynol i’r rhai sy’n profi teimladau o drallod neu anobaith, gan gynnwys y rhai a allai arwain at hunanladdiad. 24/7, 365 diwrnod y flwyddyn.

  Rhadffôn: 116 123 / Testun: 07725 90 90 90 (DU)

 • Llinell Gymorth SANE

  Llinell Gymorth SANE – llinell gymorth iechyd meddwl y tu allan i oriau cenedlaethol sy’n cynnig cymorth emosiynol arbenigol, arweiniad a gwybodaeth i unrhyw un y mae salwch meddwl yn effeithio arnynt, gan gynnwys teulu, ffrindiau a gofalwyr.

  Diweddariad COVID: Mae’r llinell gymorth wedi rhoi’r gorau i redeg yn y ffordd arferol, ond os yw pobl yn ei ffonio, mae yna rif gyda neges llais i’w ffonio a bydd pobl yn cael eu galw’n ôl. Mae ffyrdd eraill y maent yn cefnogi pobl yn cael eu hesbonio ar y wefan.

   

   

   

   

 • Rheoli Straen GIG

  Rheoli Straen GIG – yn dysgu sgiliau i helpu i ddelio â straen.

 • Gwasanaethau Cwnsela Abertawe

  Mae cleientiaid yn gallu hunangyfeirio gyda galwad ffôn a darparu rhai manylion sylfaenol, yna bydd y cleient yn cael ei neilltuo i gwnselydd sydd ar gael. Rhoddir prawf modd ar roddion ac i’w trafod yn yr asesiad cychwynnol.

  Nid oes gennym restr aros ar hyn o bryd ac nid oes cyfyngiad ar nifer y sesiynau.
  Ar hyn o bryd dim ond yn gallu cynnig cwnsela dros y ffôn trwy gyfryngau cymdeithasol amrywiol e.e. WhatsApp.

  Gadewch neges peiriant ateb a bydd rhywun yn dod yn ôl atoch.
  Ffôn: 07759689569

 • Canolfan Lles Abertawe

  Mae canolfan gymunedol wedi’i hadnewyddu yn cynnig neuadd fawr ar gyfer dosbarthiadau a gweithdai, stiwdio ar gyfer sgyrsiau a chyfarfodydd grŵp ac ystafelloedd triniaeth ar gyfer therapi a thriniaethau 1:1. Mae ganddynt gegin lles, yn darparu prydau blasus a dosbarthiadau coginio yn rheolaidd.

  Diweddariad COVID: Yn cynnig ymgynghoriadau ffôn am ddim a chymorth ar-lein i’r gweithwyr gofal iechyd proffesiynol rheng flaen anhygoel a’r gweithwyr cymorth yn yr argyfwng hwn. Gyda myfyrdodau rhad ac am ddim yn gynnar yn y bore i’ch paratoi ar gyfer y diwrnod, sesiynau ymlacio mini egwyl cinio i ddarparu gofod ar gyfer eglurder meddwl ac eiliad o esmwythder yn ystod heriau eich diwrnod.

  Dosbarthiadau nos am ddim i ymlacio a hybu adferiad a gorffwys. Mae gennym glust i wrando ar gael os hoffech chi siarad 1:1 a chymorth grŵp bach amhrisiadwy, lle gallwch chi siarad a chael eich clywed yn wirioneddol.

Cwestiynau Cyffredin

Newyddion

 • Older Woman Experiencing Hot Flush From Menopause

  Gorffennaf 1st 2021

  Rheoli Menopos

  Yn dilyn ymlaen o erthygl y mis diwethaf, y mis hwn byddwn yn siarad am driniaeth y menopos. Y brif driniaeth ar gyfer symptomau...

  Darllen mwy
 • Mature Woman Experiencing Hot Flush From Menopause

  Mehefin 1st 2021

  Menopos

  Bu llawer o siarad yn y cyfryngau dros yr wythnosau diwethaf am y menopos. Yn yr erthygl hon, byddwn yn canolbwyntio ar drosolwg byr...

  Darllen mwy
 • Depressed teen feeling lonely surrounded by people

  Ebrill 1st 2021

  Iselder

  Mae iselder yn broblem iechyd meddwl gyffredin sy'n achosi i bobl brofi hwyliau isel, colli diddordeb neu bleser, teimladau o euogrwydd neu hunan-werth isel,...

  Darllen mwy
 • PPE gloved hand holding COVID-19 vaccine ampule

  Mawrth 1st 2021

  Brechlyn ar gyfer Coronafeirws

  Mae'r brechlyn coronafirws wedi cyrraedd. Mae'n ddiogel ac yn effeithiol a bydd yn rhoi amddiffyniad i chi rhag coronafirws.

  Darllen mwy
 • Hydref 1st 2020

  Colic mewn babanod

  Mae colic yn gyflwr lle mae babi, yn profi pyliau o grio gormodol dro ar ôl tro pan fydd fel arall yn iach. Mae...

  Darllen mwy

Gwefan gan NETBOP | © Clwstwr Iechyd y Bae 2024 | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwcis