Hydref 1st 2020

Colic mewn babanod

Mae colic yn gyflwr lle mae babi, yn profi pyliau o grio gormodol dro ar ôl tro pan fydd fel arall yn iach. Mae colic yn cael ei ystyried yn gyflwr cyffredin ond gall beri gofid mawr i rieni. Amcangyfrifir ei fod yn effeithio ar 10-30% o fabanod a gall effeithio ar fabanod sy’n cael eu bwydo ar y fron a photel.

Tired desperate mother holding her baby crying

Beth yw colic?

Mae colig yn gyflwr cyffredin lle gall babi wylo’n ormodol am ddim rheswm amlwg. Yn anffodus, gan fod babanod mor ifanc mae’n amlwg yn amhosibl inni gael gwell dealltwriaeth o symptomau colig, er mai un peth a nodir yw ei bod yn ymddangos bod babanod â cholig yn profi anghysur bol.

Y babanod sy’n cyflwyno gyda colig yw;

 • Ennill pwysau fel arfer
 • Peidio â chwydu yn ormodol
 • Bwydo’n dda
 • Yn profi poos arferol
 • Yn aml yn crio yn hwyr yn y prynhawn neu gyda’r nos
 • Fel arall yn iawn rhwng pyliau o grio
 • Fel arall yn iach o safbwynt meddygol

Pan fydd babi yn profi pwl o colig, gall y babi wylo’n afreolus, mynd yn goch yn ei wyneb wrth grio a gall ddod â’i goesau i fyny tuag at ei gorff neu fwa ei gefn wrth grio.

Rydyn ni’n aml yn dweud wrth rieni, bod gwneud diagnosis o colig mor anodd ac rydyn ni’n dibynnu ar ba symptomau nad oes gan y babi yn ogystal â’r hyn maen nhw’n ei wneud. Nid yw babanod sydd â brech, tymheredd, yn cael unrhyw gewynnau gwlyb neu fudr, byth yn setlo neu nad ydyn nhw’n bwydo’n dda, byddai angen i’r meddyg teulu i gyd eu gweld gan nad colig yw’r diagnosis cywir mae’n debyg. Nid oes unrhyw brofion ar gyfer colig, ond bydd y meddyg yn diystyru unrhyw achosion posib eraill dros grio’r babi.

Sut ydych chi’n rheoli colig?

Yn anffodus, mae opsiynau cyfyngedig wrth drin colig ac mae’r dystiolaeth ar gyfer pob triniaeth colig yn brin. Yr anhawster gyda rheoli colig yw bod yna amrywiaeth eang o ddiffiniadau o colig. Mae Colic yn gwella yn ei amser ei hun, felly dod o hyd i’r rheolaeth orau i’ch babi yw’r strategaeth hanfodol. Byddai’r cyngor yn cynnwys;

 • Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n dal eich babi tra bydd yn crio i’w leddfu
 • Efallai y bydd ychydig o symud yn fuddiol i rai plant. Mae pobl yn aml yn gweld symudiad siglo araf neu mae mynd â nhw am dro byr yn ddefnyddiol
 • Mae rhai babanod yn teimlo bod ‘sŵn gwyn’ yn lleddfol
 • Mae baddon cynnes yn gysur i fabanod eraill
 • Mae rhai rhieni yn ei chael yn fuddiol i ‘wynt’ neu ‘burp’ eich babi ar ôl bwydo

newborn baby crying in her bedNid oes tystiolaeth glir ar gyfer defnyddio unrhyw ddiferion neu feddyginiaethau colig. Mae meddyginiaeth a ddefnyddir yn gyffredin iawn o’r enw simeticone, yn bresennol yn y brand poblogaidd Infacol. Fodd bynnag, o’i ddefnyddio o’i gymharu â diferion plasebo, ni chanfuwyd bod gwahaniaeth sylweddol yn y canlyniad ar gyfer colig.

Weithiau defnyddir cynhyrchion eraill gan gynnwys lactase ar gyfer cleifion ag anoddefiad i lactos ond nid oes tystiolaeth i nodi ei bod yn ddefnyddiol i fabanod â colig.

However, if you have any doubt about the diagnosis, always feel free to ask your GP, health visitor or pharmacist.

Beth yw’r canlyniad i fabanod â colig?

Mae pob babi yn tyfu allan o fod â cholig erbyn 3-4 mis oed ac weithiau gall fod yn llawer cynt na hyn. Mae’n anarferol iawn i fabanod gael colig wedi 6 mis oed.

Ultimately, as a parent you know your child better than anyone else, if you have any concerns regarding your baby, always ask your Heath visitor, GP or pharmacist for more information.

Gwefan gan NETBOP | © Clwstwr Iechyd y Bae 2024 | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwcis